Ako sa stať našim klientom?

Postup pri prijatí do ZARIADENIA PRE SENIOROV ST. MARTIN N.O.:
Krok 1
Žiadateľ musí disponovať právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu.
Krok 2
Aby bolo žiadateľovi vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné, aby žiadateľ vyplnil a doručil na adresu príslušného mestského/obecného úradu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na mestský/obecný úrad v mieste svojho trvalého pobytu.
Krok 3
Následne si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na mestský/obecný úrad, ktorý mu vydal rozhodnutie o odkázanosti.


Táto žiadosť obsahuje:
-> Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresa jej pobytu,
-> Názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov St. Martin n.o. Vyšná Šebastová 468, Prešov 080 06
-> druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
-> právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.
Krok 4
Žiadateľ môže byť do Zariadenia pre seniorov St. Martin n.o. Vyšná Šebastová prijatý po splnení nasledovných podmienok:

-> Podá si Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby do Zariadenia pre seniorov St. Martin n.o. Vyšná Šebastová /osobne, mailom, poštou/.
-> Vyplní a podpíše Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov
-> Doloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov so stupňom odkázanosti IV.,V. alebo VI. s lekárskym a sociálnym posudkom vydaným mestským/obecným úradom na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
-> Predloží lekársky nález a lekárske správy.
-> Doloží vyhlásenie o majetkových a prijímových pomeroch žiadateľa.
-> Vyhlásenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.
-> Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa a to aj prenosného ochorenia. Toto potvrdenie je čestným prehlásením klienta alebo jeho rodinného príslušníka, že mu nebola nariadená PN z dôvodu karantény, ktorá by pretrvávala v čase umiestnenia do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Toto potvrdenie nesmie byť staršie, ako 3 dni pri prijatí klienta do zariadenia.