Starostlivosť

 
 
Sociálna služba
Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Prístup ku klientom
Poskytujeme moderné opatrovateľské metódy spolu s komplexným a individuálnym prístupom k seniorom a osobám so zdravotným postihnutím. Imobilní klienti majú možnosť voľného pohybu na za pomoci ortopedických pomôcok, alebo za pomoci personálu. Podporujeme aktivity pre naplnenie rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci, ako aj chuť našich klientov aktívne sa zúčastňovať na týždennom organizovanom pláne a sociálnom programe v zariadení, či zúčastňovať sa na spoločenskom živote mimo zariadenia za asistencie personálu.
Čo poskytujeme:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- sociálne, opatrovateľské a ošetrovateľské služby s individuálnym prístupom 24 hodín denne
- ubytovanie v dvojlôžkových izbách,
- stravovanie (4 x denne, pri diétnom stravovaní strava 5 x denne)
- upratovanie, pranie, žehlenie osobného šatstva,
- úschovu cenných predmetov
Čo zabezpečujeme:
- záujmová činnosť (Ergoterapia, Muzikoterapia, Reminiscenčná
terapia, Arteterapia, Validizačná terapia...)
- pracovná činnosť
- výchovná činnosť
- denné aktivity založené na dobrovoľnosti klienta
- zabezpečenie duchovných potrieb klienta,
- nadštandardné služby
V ZpS St. Martin n.o. vo Vyšnej Šebastovej sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje
zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.